Privacy Statement

Bezoekt u onze website: www.winkelcentrummolenwijk.nl dan verwerken we een aantal
persoonsgegevens. Het is voor u en voor www.winkelcentrummolenwijk.nl van groot belang dat er
zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en daarom verwerken en beveiligen wij deze
gegevens zeer secuur. Wij vertellen u graag meer in onderstaande Privacy Statement.

We gebruiken uw IP-adres om te analyseren hoe lang en welke pagina’s u van onze website bezoekt
en hoe u op onze website terecht bent gekomen. Hiervoor maken we gebruik van het
statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacybeleid van Google Analytics. Wij
bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel (verbetering van de
website) te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de minimale
bewaartermijn van 14 maanden. Winkelcentrum Molenwijk verstrekt uitsluitend aan derden en
alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, bewaren onze
servers logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per jaar opgeschoond. Dit doen we om
onze website en server veilig en toegankelijk te houden voor u en voor onszelf.

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor
het optimaliseren en beter maken van de website. Meer informatie over cookies, vindt u in ons
Cookiebeleid.

Via Google en Facebook kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Al deze
partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de
Europese Commissie passend beschermingsniveau.

Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens
versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. In bovenstaande situaties kunt u contact opnemen met:
Marketing.NL@CBRE.com.

Winkelcentrum Molenwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:
Winkelcentrum Molenwijk
Stellingweg 187
1035 EP Amsterdam
Correspondentieadres:

Winkelcentrum Molenwijk
Stellingweg 187
1035 EP Amsterdam
Marketing.nl@CBRE.com

Als u uw gegevens niet achterlaat op onze website, kunnen wij uiteraard geen opvolging geven aan
vragen en kunnen wij geen contact opnemen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een
voorwaarde voor het stellen van vragen.

Ten slotte wijzen wij er nog op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (de nationale toezichthouder). Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding
geven. De meest actuele versie vindt u altijd op www.winkelcentrummolenwijk.nl.

Amsterdam, mei 2018